فرآیند فیلتراسیون بویژه فیلتراسیون دانه ای از قدیمی ترین و معمولترین روشهای تصفیه آب است. فیلتر شنی که نوعی فیلتراسیون دانه ای است، بیشترین استفاده را در موارد مختلف به خود اختصاص داده است. فیلتر شنی از یک مخزن عموما تحت فشار تشکیل شده که درون آن با دانه های شنی (سیلیس) پر شده است. مواد معلق موجود در آب ضمن عبور از میان بستر دانه ای در میان سنگدانه ها به دام افتاده و از جریان آب جدا می شوند. علاوه بر مکانیزم غربالگری مکانیزم های دیگری از جمله جذب سطحی، اینرسی و دیفیوژن باعث افزایش حذف مواد معلق به کمک فرآیند فیلتراسیون می شوند.

     بطور کلی هرچه ضخامت بستر فیلتر بیشتر باشد، راندمان حذف مواد معلق در آن نیز بیشتر خواهد شد اما در عمل ضخامت این فیلترها در محدوده 150-70 سانتیمتر قرار داد. در فیلترهای شنی تحت فشار بسته به قطر ذرات بستر دانه ای و فشار روی بستر، به ازای هر مترمربع از سطح بستر 20-5 مترمکعب آب را در هر ساعت می‌توان تصفیه نمود.

     البته می توان فیلترهای شنی را بصورت روباز اجرا نمود. از این نوع فیلترها معمولا برای ظرفیتهای بسیار بالا استفاده می شود. بدیهی است که به سبب کمتر بودن فشار روی فیلتر نسبت به فیلترهای تحت فشار، نرخ فیلتراسیون این فیلترها نیز کمتر باشد.