تامین مواد شیمیایی تصفیه آب و فاضلاب:

  • کربن فعال
  • مواد شیمیایی حذف فلزات سنگین
  • رزین های کاتیونی و آنیونی
  • پک
  • آهک
  • کلر
  • بلیچ