آشغالگيري (screen)
آشغالگيري اولين واحد عمليات واحد است كه در تصفيه خانه هاي فاضلاب با آن سروكار داريم. آشغالگير دستگاهي با روزنه هاي عموماً هم اندازه است كه براي نگهداري مواد جامد درشت موجود در فاضلاب به كار مي رود. جامدات درشت، از چوب، الياف‌، تخمه وديگر اشيايي كه غالباً و به طور ضمني، راه خود را به سيستم جمع آوري فاضلاب باز مي كنند، تشكيل شده اند. به دليل اينكه هدف اوليه آشغالگير، حفاظت پمپها و ديگر وسايل مكانيكي و جلوگيري از گرفتگي شيرها وديگر ملزومات در تصفيه خانه فاضلاب مي باشد، آشغالگيري اولين عمل انجام شده بر روي فاضلاب ورودي است.