شرکت بهینه کاران انواع دریچه های مورد استفاده  درتصفیه خانه ها ، ایستگاه های پمپاژ ، آبگیرها ، کانال های آب یاری و سدها را تولید می نماید 

 کاربرد

1. قطع ورودی در مواقعیکه دبی ورودی بیشتراز مقدار دبی خروجی می باشد

2. قطع ورودی در مواقعیکه می خواهیم به هردلیلی دبی ورودی را قطع کنیم

3. کنترل دبی ورودی بدون قطع پمپاژ ومتناسب نمودن مقدار دبی ورودی وخروجی

4. ایستگاه های پمپاژ آب وفاضلاب

5. تصفیه خانه های آب و فاضلاب

پیشنهاد فنی

دریچه جهت شرایط اضطراری نصب می شود بنابراین بایستی در شرایط اضطراری براحتی قابل مانور باشد لذا دریچه طوری طراحی شده است که مجموعه سیستم حرکتی در بالاترین نقطه ممکن ( سطح زمین ) نصب میگردد تا علاوه بر حفاظت از سیستم حرکتی ،  اپراتور به راحتی در مواقع اضطراری آنرا باز یا بسته نماید.

کنترل دریجه در چهار سطح  1 و 2 و3  و4 طراحی شده است که متناسب به اهمیت طرح در یکی از چهار سطح ساحته می شود

 برای کسب اطلاعات بیشتر بصورت کتبی با شرکت بهینه کاران مکاتبه گردد